Användarvillkor Uppdragsgivare Proff Offert

1. Allmänt

Proff AB, org. nr. 556764-1534 (”Proff”) tillhandahåller via www.proff.se/offert (”Webbplatsen”) en elektronisk marknadsplats där fysiska och juridiska personer som är intresserade av att få offert på tjänster och produkter (”Uppdragsgivare”) har möjlighet att kostnadsfritt via ett webbaserat gränssnitt lägga ut förfrågningar och bli kontaktade av ett antal leverantörer (”Tjänsten”). Proff matchar förfrågningarna mot lämpliga näringsidkare som är registrerade användare av Tjänsten hos Proff (”Leverantör”) varav de fem (5) första att svara ges tillgång till Uppdragsgivares kontaktuppgifter. Leverantör har därefter, enligt de villkor som framgår av dessa användarvillkor(”Användarvillkoren”), möjlighet att kontakta Uppdragsgivare med sin offert. Uppdragsgivare accepterar Användarvillkoren genom att nyttja Tjänsten. Proff förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Användarvillkorenen, när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av Användarvillkoren på Webbplatsen.

2. Ytterligare om Tjänsten

Besökare på Webbplatsen har rätt att ta del av publicerade förfrågningar på Webbplatsen, dock ej kontakt¬uppgifter till Uppdragsgivare. Endast Leverantör har möjlighet att ta del av fullständig information i Uppdrags¬givares förfrågningar, personuppgifter i den mån sådana behövs för att Leverantör ska kunna beakta förfrågning samt lämna offert. Uppdragsgivare åtar sig att endast använda Tjänsten i syfte att hitta Leverantörer till önskade tjänster och produkter.

3. Ansvar för Tjänsten

Nyttjande av Tjänsten sker på Uppdragsgivarens eget ansvar. Proff lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om publicerad informations korrekthet eller Tjänstens beskaffenhet i övrigt. Proff har inget förmedlingsansvar för tjänster eller produkter som utförs/levereras av Leverantör. Proff ansvar inte för Leverantör, dess utförda tjänster eller levererade produkter och inte heller för information om Leverantör som tillhandahålls Uppdragsgivare. Uppdragsgivare har inte rätt att gentemot Proff göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i information som publicerats på Webbplatsen av Uppdragsgivare. Uppdragsgivare har inte heller rätt att gentemot Proff göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av något förhållande som beror på Leverantör eller annan Uppdragsgivare.

4. Innehållet på Webbplatsen

Proff förhandsgranskar aldrig information som publiceras på Webbplatsen och Proff ansvarar inte för information som Uppdragsgivare eller Leverantörer publicerar på Webbplatsen. Proff efterhandskontrollerar publicerad information på Webbplatsen i den omfattning och i enlighet med de krav som åligger Proff i enlighet med lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det åligger Uppdragsgivare att inte publicera olagligt, oetiskt, stötande, kränkande eller olämpligt material på Webbplatsen. Proff har rätt att i efterhand ta bort sådant material från Webbplatsen.

5. Åtgärder mot otillåten användning

Användning av Webbplatsen får inte ske på sätt som kan skada Proff (inkl övriga bolag inom Eniro Gruppen), eller kan skada Proffs webbplatser, servers eller databaser. Proff ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen samt brott mot dessa Användarvillkor och vidtar aktivt åtgärder i de fall det är påkallat. Om en Uppdragsgivare anser att publicerad information på Webbplatsen kan anses olämplig, kan sådan information anmälas enligt abuse-funktionen som finns tillgänglig på Webbplatsen under ”Kontakta Oss”. Uppdragsgivare som använder Webbplatsen på otillåtet sätt är skyldig att ersätta skada som Proff orsakas härav samt hålla Proff skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att dessa Användarvillkorinte iakttagits eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Proff är skyldig att snarast underrätta Uppdragsgivare om krav som riktas mot Proff med anledning otillåten användning av Webbplatsen. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Proff finner skäl för det, kan Uppdragsgivare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Proff komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Kopiering och användning (inklusive tillgängliggörande) av hela eller delar av innehållet i Tjänsten är otillåtet.

6. Immateriella rättigheter

Tillgång till och nyttjande av Tjänsten på Webbplatsen medför inte att immateriell rätt eller annan rätt på något sätt, helt eller delvis, överlåtes eller upplåtes till Uppdragsgivare. Genom att lägga upp en förfrågan på Webbplatsen beviljar Uppdragsgivare Proff en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis nyttja och tillgängliggöra innehåll som publiceras av Uppdragsgivaren på Webbplatsen. Licensen innebär att Proff, oavsett syfte och oavsett i vilken form eller med vilken teknik, har rätt att använda, kopiera, överföra, tillgängliggöra, bearbeta, översätta, distribuera och underlicensiera hela eller delar av förfrågan inom Proffs koncern och/eller till tredje man.

7. Produktutveckling

Proff förbehåller sig rätten att närsomhelst förändra Tjänsten samt Webbplatsen och de tjänster som vid var tid tillhandahålls härigenom. Detta kan t.ex. innebära att Tjänsten upphör, helt eller delvis.

8. Behandling av personuppgifter

Uppdragsgivare samtycker uttryckligen till att den information som Uppdragsgivare aktivt eller passivt lämnar till Proff på Webbplatsen i samband med registrering eller publicering på Webbplatsen behandlas av Proff, annat bolag inom Eniros koncern eller Proffs partners. Detta inkluderar men är inte begränsat till namn, adress, alias, e-postadress, telefonnummer, publicerad annonstext, IP-adress, information om Uppdragsgivare eller Uppdragsgivares förfrågning, meddelanden mellan Uppdragsgivaren och Proff och andra personuppgifter som Uppdragsgivaren kan komma att lämna eller som kan komma att samlas in i samband med registrering eller publicering på Webbplatsen. Proffs behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till tredje man. Proff kan komma att lämna ut personuppgifter och förfrågningar till bolag inom samma koncern och till andra företag i den mån detta är nödvändigt för att Proff ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser. Proff samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut uppgifter om Uppdragsgivare. Proffs behandling av personuppgifter sker för att tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten på Webbplatsen och för att fullgöra avtal med Uppdragsgivare och Leverantörer. Personuppgifter kan även behandlas för att förbättra denna tjänst. Uppdragsgivare samtycker uttryckligen till att Proff får kontakta Uppdragsgivare för att lämna information såsom administrativa meddelanden, riktad reklam och andra meddelanden som är relevanta för Uppdragsgivarens användning av Webbplatsen. Uppdragsgivaren har alltid rätt att tacka nej till dessa meddelanden genom att skriftligen informera Proff därom. Proff kan även komma att lämna ut personuppgifterna till tredje man i syfte att denne publicerar Uppdragsgivarens förfrågning i andra produkter och tjänster än Proffs eller bolag inom Proffs koncerns egna produkter och tjänster. Mer information om hur personuppgifter behandlas inom Eniro koncernen, se Eniros Integritetspolicy.

Eniro Initiatives AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom Eniro koncernen, Registrerad kan kontakta Eniro Initiatives AB för information om vilka personuppgifter som behandlas, genom en skriftlig förfrågan till Personuppgiftombudet.

Eniro Initiatives AB
Attention: Personuppgiftsombud
Gustav III:s Boulevard 40
169 73 Stockholm
Tel: 08-553 310 00

9. Tvist och tillämplig lag

Tvist med anledning av dessa Användarvillkor eller Uppdragsgivares nyttjande av tjänster som erbjuds via Webbplatsen ska avgöras enligt svensk lag med Solna tingsrätt som första instans.

10. Kontakt

Proff AB org. 556764-1534
Box 24004
750 24 Uppsala
020-335 335
kontakt@proff.se