Användarvillkor Leverantör Proff Offert

1. Allmänt

Proff AB, org. nr. 556764-1534 (”Proff”) tillhandahåller via www.proff.se/offert (”Webbplatsen”) en elektronisk marknadsplats där fysiska och juridiska personer som är intresserade av att få offert på tjänster och produkter (”Uppdragsgivare”) har möjlighet att via ett webbaserat gränssnitt lägga ut förfrågningar och bli kontaktade av ett antal leverantörer (”Tjänsten”). Proff matchar förfrågningarna mot lämpliga näringsidkare som är användare av Tjänsten hos Proff (”Leverantör”) varav de fem (5) första att svara ges tillgång till Uppdragsgivares kontaktuppgifter. Leverantör har därefter, i enlighet med vad som framgår av dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”), möjlighet att kontakta Uppdragsgivare med sin offert. .Tjänsten är kostnadsfri både för Leverantör och Uppdragsgivare och för dig som Leverantör ingår Tjänsten som ett mervärde till de övriga tjänster och produkter du köper på proff.se.

Leverantör godkänner Användarvillkoren genom att vid registrering av konto på Webbplatsen läsa och acceptera villkoren. Proff förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Användarvillkoren, när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av Användarvillkoren på Webbplatsen.

2. Uppgifter som lämnas av Leverantör

Leverantör garanterar att de företags- och kontaktuppgifter samt eventuella övriga uppgifter som lämnas till Proff och/eller Uppdragsgivare via eller med anledning av Tjänsten är korrekta. Ändringar meddelas Proff utan dröjsmål.

3. Leverantör

Leverantör skall uppfylla Proffs vid var tid gällande grundkrav på Leverantör, så som t.ex. krav på registrerat bolag (juridisk person). Leverantör skall agera professionellt och i enlighet med god sed i sin bransch. Leverantör skall iaktta de lagar och regler som är tillämpliga på Leverantörs verksamhet. Leverantör är medveten om att Proff kan tillhandahålla Uppdragsgivare annan information om Leverantör än sådan information som kommer från kunden och även publicera sådan information på Webbplatsen. Leverantör ansvarar ensam för utförande av tjänst och /eller leverans av produkter och åtar sig att gentemot Uppdragsgivare hantera fel och dröjsmål i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantör är medveten om att Uppdragsgivare kan vara privatperson och åtar sig att följa vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning. Proff har inget förmedlingsansvar för utförda tjänster och/eller levererade produkter.. För det fall Leverantör av någon anledning skulle visa sig kategoriseras som privatperson, är Leverantör skyldig att hålla Proff skadelös för det fall Proff blir ersättnings¬skyldig gentemot Uppdragsgivare enligt Konsumentköplagens regler om förmedlingsansvar.

4. Tillgång till Tjänsten och lämnande av offert

Besökare på Webbplatsen har rätt att ta del av viss information avseende publicerade förfrågningar på Webb¬platsen. När en förfrågan inkommer till Proff kontaktas de Leverantörer som matchar förfrågningen. De fem (5) första Leverantörerna som svarar får tillgång till Uppdragsgivares kontaktuppgifter och möjlighet att lämna offert direkt till Uppdragsgivare. Proff är inte behjälplig i formulering eller utformning av offert utan förmedlar endast Uppdragsgivares kontaktuppgifter till Leverantör..Avtal om utförande av tjänst och/eller leverans av produkt sluts mellan Uppdragsgivare och Leverantör. Proff är aldrig avtalspart eller på något sätt medansvarig i anbudsförfarandet eller avtalsförhållandet mellan Uppdragsgivare och Leverantör.

5. Pris

Tjänsten är kostnadsfri.

6. Användarvillkorens tillämpning mm.

Proff förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande härom upphöra med Tjänsten. Dessa Användarvillkor gäller så länge Leverantör har tillgång till Tjänsten.

7. Immateriella rättigheter

Utöver vad som särskilt stadgas i Användarvillkoren medför tillgång till Tjänsten inte att immateriell rätt eller annan rätt kopplad till Tjänsten eller övrigt material som tillhandahålls part genom Tjänsten och användning därav, på något sätt, helt eller delvis, överlåtes eller upplåtes till den andra parten.

8. Utveckling

Proff förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Tjänsten. Produktutveckling kan avse exempelvis layout eller funktionalitet och kan innebära att Tjänsten väsentligen påverkas eller helt upphör.

9. Fel

Proff ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten eller tillhandahållandet av denna. Proff ansvarar därmed inte heller för direkt eller indirekt skada som kan drabba Leverantör vid utnyttjandet av Tjänsten. Leverantör bär själv ansvaret för att den information som Leverantör lämnar till Proff eller Uppdragsgivare via Tjänsten är korrekt.

10. Behandling av företags- och personuppgifter

Leverantör samtycker uttryckligen till att den information som Leverantör aktivt eller passivt lämnar till Proff eller till besökare på Webbplatsen i samband med registrering eller publicering på webbplatsen behandlas av Proff, annat bolag inom Proffs koncern eller Proffs partners. Detta inkluderar men är inte begränsat till namn, adress, alias, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, information om Leverantör eller Leverantörs förfrågning, meddelanden mellan Leverantör och Proff och andra personuppgifter som Leverantör kan komma att lämna eller som kan komma att samlas in i samband med registrering eller nyttjande av Tjänsten. Proffs behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till tredje man, i syfte att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten samt fullgöra avtal med Uppdragsgivare och Leverantör. Proff kan komma att lämna ut personuppgifter och förfrågningar till bolag inom samma koncern och till andra företag i den mån detta är nödvändigt för att Proff ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser. Proff samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut uppgifter om Leverantör och dess nyttjande av Tjänsten. Personuppgifter kan även behandlas i syfte att förbättra denna tjänst. Leverantör samtycker uttryckligen till att Proff får kontakta Leverantör för att lämna information såsom administrativa meddelanden, riktad reklam och andra meddelanden som är relevanta för Leverantörs användning av Tjänsten och Webbplatsen. Leverantör har alltid rätt att tacka nej till dessa meddelanden genom att skriftligen informera Proff därom. För mer information om hur Eniro koncernen och Proff behandlar personuppgifter, se Eniros Integritetspolicy.

Eniro Initiatives AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom Eniro koncernen,Registrerad kan kontakta Eniro Initiatives AB för information om vilka personuppgifter som behandlas, genom en skriftlig förfrågan till Personuppgiftombudet.

Eniro Initiatives AB
Attention: Personuppgiftsombud
Box 7044
164 07 Kista
E-post: personuppgiftsombud@eniro.com

11. Force Majeure

Proff ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Proffs kontroll och som Proff skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Proff inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall att omständlig¬het i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

12. Tvist

Tvist med anledning av dessa Användarvillkor eller Leverantörs nyttjande av Tjänsten eller övriga tjänster som erbjuds via Webbplatsen ska avgöras enligt svensk lag med Solna tingsrätt som första instans.

13 . Kontakt

Proff AB – Org.nr. 556764-1534
Box 24004
750 24 Uppsala
020-335 335
kontakt@proff.se