Användarvillkor Bevakningstjänsten Offert

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för den bevakningstjänst som du som kund hos Proff AB, org. nr. 556764-1534 (”Proff”) erhåller som ett mervärde vid köp av andra produkter och tjänster.

Bevakningstjänsten Offert (”Tjänsten”) innebär att du löpande erhåller information avseende aktuella offentliga upphandlingar och förfrågningar från företag inom den privata sektorn (gemensamt kallat ”Upphandlingar”) som vi bedömer är relevanta för dig. Informationen får du via ett e-mail som innehåller länkar till mer detaljerad information om Upphandlingen/Upphandlingarna på www.proff.se (”Webbplatsen”). Utifrån de övriga produkter och tjänster som du köpt av Proff tar vi fram sökord som vi bedömer är relevanta för dig och dessa sökord utgör utgångspunkten för Tjänsten. Din bevakningsprofil registreras vid köptillfället för Proff och kan senare ändras och administreras av dig själv.

Du anses acceptera Villkoren när du klickar på de länkar i bevakningsmail som leder vidare till Webbplatsen. Om du inte accepterar Villkoren ska du inte nyttja Tjänsten och bör avstå från att klicka på de länkar som ingår i bevakningsmailet. Proff förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Villkoren när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av Villkoren på Webbplatsen. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av Villkoren på Webbplatsen.

2. Ansvar för Tjänsten

Proff ansvarar inte för innehållet i bevakningsmailen och garanterar inte att den information som ges i bevakningsmailet (inklusive länkar samt de sidor som länkarna leder till) är relevant, korrekt, aktuell och/ eller fullständig. Proff ansvarar inte för att bevakningsmail skickas regelbundet eller utan dröjsmål efter erhållandet av information om relevant Upphandling eller att samtliga relevanta Upphandlingar rapporteras via Tjänsten. Proff ansvarar inte för skada (direkt och/eller indirekt) som du åsamkas till följd av ditt nyttjande av Tjänsten eller brister i Tjänsten.

3. Användning av Tjänsten

Tjänsten får inte användas på ett sätt som är oförenligt med Villkoren eller som i övrigt är i strid med gällande rätt. Informationen som du får del av via Tjänsten får inte förvanskas eller användas på ett sätt som kränker annans rätt (inklusive immateriella rättigheter). Notera t.ex. att Webbplatsen liksom Tjänsten tillhandahålls av Proff (direkt eller indirekt via samarbetsavtal med tredje part) och att en användning av Tjänsten för att erbjuda allmänheten en motsvarande Tjänst i kommersiellt syfte inte är tillåten utan samtycke från Proff eller Proffs samarbetspartners. Kopiering, bearbetning och tillgängliggörande av Tjänsten utan stöd i Villkoren är exempel på åtgärder som inte är tillåtna.

Om du använder Tjänsten eller Webbplatsen på otillåtet sätt är du skyldig att ersätta skada som Proff orsakas härav samt hålla Proff skadelöst för anspråk från tredje part. Proff ska meddela dig utan dröjsmål om ett krav från tredje man riktas mot Proff med anledning av din användning av Tjänsten eller Webbplatsen. Proff har rätt att stänga av Tjänsten om du nyttjat Tjänsten eller Webbplatsen i strid med Villkoren eller på annat sätt agerat vårdslöst.

4. Tillhandahållandet av Tjänsten

Proff äger rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom förändra och utveckla tjänsten. Detta kan t.ex. innebära att Tjänsten upphör eller erbjuds i en annan form. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du inte längre vill nyttja Tjänsten ber vi dig att skriftligen meddela Proff detta – bevakningsmailen kommer då att upphöra så fort vi registrerat din önskan om upphörande. Proff AB, SE-169 87 Stockholm. Om det finns möjlighet att i bevakningsmailet kryssa i en önskan om upphörande kan även denna möjlighet utnyttjas.

5. Immateriella rättigheter

Tillgång till och nyttjande av Tjänsten och/eller Webbplatsen medför inte att immateriell rätt eller annan rätt på något sätt, helt eller delvis, överlåtes eller upplåtes till dig från Proff eller Proffs samarbetspartners.

6. Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med den Integritetspolicy som gäller för Eniro koncernens bolag i Sverige. För mer information se här. Eniro Initiatives AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom Eniro koncernen och för det fall du önskar information om registrerad information eller önskar korrigera felaktiga uppgifter, vänligen kontakta Personuppgiftsombudet:

Eniro Initiatives AB
Attention: Personuppgiftsombud
Box 7044
164 07 Kista
E-post: personuppgiftsombud@eniro.com

7. Tillämplig lag

Svensk lag äger tillämpning på dessa Villkor och eventuell tvist hänvisas till allmän domstol med Solna tingsrätt som första instans.